Vážení sportovní přátelé,

 

nově jsou v platnosti pravidla vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 15. 5. 2020 s platností ode dne 25. 5. 2020.

Tato pravidla, vzhledem k dobré epidemiologické situaci, již obsahují další fázi

uvolnění pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích s omezeným

počtem nejvýše 300 osob ve stejném čase.

(s výhledem pozitivního vývoje: od 8. června zvýšení počtu osob na 500 ve stejném čase;

od 22. června až na 1000 osob ve stejném čase).

 

Je však i nadále nesmírně důležité zachovávat bezpečnostní a zvýšená

hygienická opatření!

 

 organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i

vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas s možností využití zázemí

 

- vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry

- sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek   dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének

- na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou

- v prostorách toalet je nutné zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

- po skončení cvičební hodiny/tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých sportovních pomůcek

- využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:

 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách

 šatny - obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku

 sprchy – zajištění co největších možných odstupů v daných podmínkách

 v případě ukotvených předělů ve sprchách je třeba zajištění dostatečné ochrany,

v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup

 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně

 průběžně dekontaminovat místa, kudy cvičenci/sportovci prochází – pravidelný úklid a dezinfekce

 každý den je třeba zajistit úklid a dezinfekci vnitřních prostor šatních skříněk během dne a po skončení provozu

 instruovat cvičence/sportovce, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum

 zajistit pravidelné větrání vnitřních cvičebních prostor (v případě použití klimatizace/např. haly - volba režimu s omezením recirkulace vzduchu)

 hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách (např. valné hromady) s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob za platných bezpečnostních podmínek

(rozestupy)

 

Děkujeme všem za dodržování bezpečnostních pravidel!

Jsme přesvědčeni, že vývoj epidemiologické situace bude i nadále příznivý,

avšak pouze za předpokladu nepolevujícího úsilí nás všech.

 

 

Výbor TJ

Partneři